• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • GVST
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Xét tuyển học bạ
 • banner vmg
Tổng số có: 197 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
08/KH-BTC

Kế hoạch tổ chức Lễ Khai mạc & Bế mạc Hội thao Giáo dục QP và AN THPT tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII năm học 2018-2019

 • 08_khhtqp.pdf
 • sodo.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 18/02/2018
391/KH-SGDĐT

Kế hoạch công tác PCTN và thực hiện Chương trình hành động PCTN trong Ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019

 • 391_pctn_ttr.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 15/02/2019
377/SGDĐT-KHTC

Đề nghị phối hợp chỉ đạo triển khai Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT về hướng dẫn công tác xã hội trong trường học

 • 9_trienkhaitt33.pdf
 • 9_377_trienkhaitt33.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 15/02/2019
382/AGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Nghị Quyết số 148/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh

 • 8_382_trienkhaiqd148.pdf
 • 8_148_qd148.pdf
Văn bản của UBND Phòng Kế hoạch Tài chính 15/02/2019
378/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 126/2018/TT-BTC ngày 26/12/2018 của Bộ Tài chính

 • 7_378_triekhaitt126.pdf
 • 7_126_tt126.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 15/02/2019
381/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 97/2018/TT-BTC ngày 30/10/2018 của Bộ Tài chính

 • 6_381_treikhaitt97.pdf
 • 6_97_tt97.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 15/02/2019
380/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện thông tư số 125/2018/TT-BTC ngày 24/12/2018 của Bộ Tài chính

 • 5_380_trienkhaitt125.pdf
 • 5_125_tt125.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Kế hoạch Tài chính 15/02/2019
379/SGDD0T-KHTC

Triển khai thực hiện quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh

 • 4_379_trienkhaiqd45.pdf
 • 4_qd_45.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Kế hoạch Tài chính 15/02/2019
375/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/09/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ngày 28/9/2018

 • 2_375_trienkhaitt24.pdf
 • 2_24_2018_tt_bgddt.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 15/02/2019
94/QĐ-SGDĐT

Quyết định thành lập đoàn kiểm tra tình hình hoạt động thư viện trường học năm học 2018-2019

 • 1_94_kiemtrathuvien_nv1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 15/02/2019
07/QĐ-SGDĐT

Quyết định về việc Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • 07_quychebaovebimatnhanuoc.pdf
 • quyche_kemtheoqd.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 02/01/2019
364/SGDĐT-NV2

Hướng dẫn thực hiện công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông

 • 364tudanhgia.pdf
 • cv_5932_bgddt.pdf
 • 2_.phuluc_bieumautdg_pt.doc
 • 3_phuluc_bieumautdg_mn.doc
 • 4_mauquyetdinhtlhd_tdg.docx
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 13/02/2019
07/BTC

Làm tốt công tác chuẩn bị Hội thao GDPQAN

 • 07_hoithaogdqp_an.pdf
 • phulucdinhkem.doc
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 13/02/2019
351/SGDĐT-NV1

Triển khai thực hiện văn bản số 978/UBND-KGVX ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh

 • 351_trienkhaivanban978.pdf
 • 86_bgddt_kemtheo978.pdf
 • 978_ubndtinh.pdf
 • botieuchitphoctap_kemtheo978.pdf
Văn bản của UBND Phòng Nghiệp vụ 1 12/02/2019
350/SGDĐT-TTR

Triển khai Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND tỉnh, UBND tỉnh năm 2018

 • 345_qdubndtinh_vbqppl.pdf
 • 350_vbqpplhethieuluc_ttr.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 12/02/2019
336/KH-SGDĐT

Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • 336_vanthuluutru_vp.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 12/02/2019
321/SGDĐT-VP

Đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 321_vp.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 11/02/2019
1162/UBND-CNN

Hỗ trợ triển khai ứng dụng 999 Tết phục vụ Tết Nguyên Đán 2019

 • hotrotet.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 29/01/2019
299/KH-SGDĐT

KH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ

 • 299_trienkhainghiquyet.pdf
Văn bản, Thông tư, Nghị định Văn phòng Sở 30/01/2019
293/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch - Đầu tư

 • 293_trienkhaitt_ttr.pdf
 • thongtu02.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 30/01/2019