• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Hội khỏe phù đổng
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • banner vmg
Tổng số có: 525 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
3994/SGDDT-TTR

Triển khai Thông tư số 08/2019/TT-BTP và Thông tư số 09/2019/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

 • cv-3994-2019-1.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 23/12/2019
3960/SGDĐT-NV1

Tổ chức Hội nghị chuyên đề về cách thức tổ chức học tập trải nghiệm & dạy học theo chủ đề trong dạy học môn Lịch sử, địa lý cấp THCS & THPT

 • cv-3960-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 18/12/2019
3984/KH-SGDĐT

Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 298-KH/TU ngày 09/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư TW Đảng về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 8 (khóa XI)

 • cv-3894-2019-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 12/12/2019
3897/SGDĐT-VP

Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2019-2020

 • cv-3897-2019-1.pdf
 • decuong.doc
 • phuluc.xls
Văn bản Văn phòng Sở 12/12/2019
3798/SGDĐT-NV1

Tổ chức Hội nghị chuyên đề Tổ/Nhóm trưởng môn Ngữ văn

 • cv-3798-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 05/12/2019
3776/KH-SGDĐT

Kế hoạch Triển khai tổ chức Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học, năm học 2019-2020

 • 3776_kh_thikhkt.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 03/12/2019
1128/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc cho phép trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Đức Trí tạm ngưng hoạt động giáo dục kể từ năm 2019-2021

 • qd-1128-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 03/12/2019
3778/SGDĐT-NV1

Bổ sung lịch kiểm tra tập trung lớp 12 học kỳ I, năm học 2019-2020

 • cv-3778-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 03/12/2019
3751/SGDĐT-NV1

Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục phổ thông cốt cán năm 2019

 • cv-3751-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 02/12/2019
3743/SGDĐT-NV1

Tập huấn, tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn môn Địa lý cấp THPT năm học 2019-2020

 • cv-3743-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 29/11/2019
3742/SGDĐT-NV1

Tập huấn Triển khai bồi dưỡng về giáo dục lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông cấp TH, THCS, THPT

 • cv-3742-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 29/11/2019
3685/SGDĐT-NV1

Triển khai Cuộc thi Đua thuyền lập trình Arduino bằng năng lượng mặt trời

 • cv-3685-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 28/11/2019
3666/KH-SGDĐT

Kế hoạch tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm học 2019-2020

 • cv-3666-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 28/12/2019
3655/SGDĐT-NV1

Tổ chức Hội nghị chuyên đề môn học GDQP-AN, năm học 2019-2020

 • cv-3655-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 27/11/2019
3620/SGDĐT-TTR

Báo cáo kết quả thực hiện công văn số 3262/UBND-Ng ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện Quy định số 65/QĐ-TW ngày 03/2/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

 • baocao.doc
 • cv-3620-2019-1.pdf
 • danhmuc.doc
Văn bản Phòng Thanh tra 25/11/2019
3622/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 180/2019/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 của HĐND tỉnh Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • cv-3622-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 25/11/2019
3626/SGDĐT-VP

Gia hạn thời gian tham dự Giải thưởng "Báo chí tuyên truyền tai nạn giao thông năm 2019"

 • cv-3626-2019-1.pdf
 • kh-giaithuongbaochitt.atgtubatgtqg.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 25/11/2019
3624/SGDĐT-NV1

Tổ chức Hội nghị chuyên đề tổ/nhóm trưởng bộ môn Sinh học

 • cv-3624-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 25/11/2019
3605/SGDĐT-NV2

Hướng dẫn cập nhật dữ liệu tự đánh giá năm học 2019-2020, đăng ký đánh giá ngoài kiểm định chất lượng giáo dục

 • cv-3605-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 21/11/2019
3604/SGDĐT-NV1

Kiểm tra và sơ kết học kỳ I bậc trung học, năm học 2019-2020

 • cv-3604-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 21/11/2019