• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • GVST
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Xét tuyển học bạ
 • banner vmg
Tổng số có: 51 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
1074/SGDĐT-VP

Phát động tham gia Hội thi Olympic toàn quốc năm 2019

 • 1074_trienkhiahoithi.pdf
 • thongcaobaochi.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 01/01/2000
1025/SGDĐT-VP

Tích cực tham gia đăng ký sáng kiến, cải tiến công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

 • 1025_cchc.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 01/01/2000
1017/SGDĐT-VP

Thẩm định và nộp hồ sơ sáng kiến kinh nghiệm năm học 2018-2019

 • 1017_vanban.pdf
 • maudanhsach.xls
Văn bản Văn phòng Sở 08/04/2019
826/KH-SGDĐT

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống HIV/AIDS...

 • 826_vanphong.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 25/03/2019
735/BC-SGDĐT

Báo cáo 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014

 • cv-735-2019.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 19/03/2019
722/KH-SGDĐT

Kế hoạch kiểm tra công tác văn phòng, CCHC, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác ngoại khóa học sinh - sinh viên, công tác y tế trường học, công tác quản lý cán bộ và kỷ cương hành chính đạo đức công vụ năm 2019

 • 722_kehoach.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 18/03/2019
692/KH-SGDĐT

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học" trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2025 của ngành GDĐT Đồng Nai

 • 692_deanquyenconnguoi.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 14/03/2019
671/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện nội dung kết luận chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai

 • 671_trienkhaiketluan.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 13/03/2019
658/SGĐ9T-VP

Triển khai văn bản số 2284/UBND-KGVX ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh

 • 658_dieutradanso.pdf
 • cv2284.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 12/03/2019
139/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc Ban hành Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • 139_noiquybaovebmnn.pdf
 • noiquybvbmnn.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 08/03/2019
138/QĐ-SGDĐT

Quyết định về việc ban hành Nội quy cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai

 • 138_noiquycoquan.pdf
 • noiquycoquan_theoqd.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 08/03/2019
618/SGDĐT-VP

Tăng cường thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước

 • 618_tangcuongbaovebimat.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 08/03/2019
575/KH-SGDĐT

Kế hoạch tham gia cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

 • 575_dieutradanso.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 05/03/2019
142/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 142/KH-BGDĐT ngày 26/02/2019 của Bộ GDĐT

 • 512_truyenthonggd.pdf
 • 142_kh_bgddt.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 27/02/2019
472/KH-SGDĐT

Kế hoạch Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bổ sung Chương trình hành động của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020

 • 472_thuchiennhiemvugiaiphap_bs.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 25/02/2019
377/SGDĐT-KHTC

Đề nghị phối hợp chỉ đạo triển khai Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT về hướng dẫn công tác xã hội trong trường học

 • 9_trienkhaitt33.pdf
 • 9_377_trienkhaitt33.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 15/02/2019
07/QĐ-SGDĐT

Quyết định về việc Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • 07_quychebaovebimatnhanuoc.pdf
 • quyche_kemtheoqd.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 02/01/2019
336/KH-SGDĐT

Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • 336_vanthuluutru_vp.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 12/02/2019
321/SGDĐT-VP

Đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 321_vp.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 11/02/2019
299/KH-SGDĐT

KH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ

 • 299_trienkhainghiquyet.pdf
Văn bản, Thông tư, Nghị định Văn phòng Sở 30/01/2019