• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Hội khỏe phù đổng
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • banner vmg
Tổng số có: 37 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
415/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ

 • 05_nghidinh.pdf
 • 415_trienkhainghidinh05.pdf
Nghị định Phòng Kế hoạch Tài chính 19/02/2019
382/AGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Nghị Quyết số 148/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh

 • 8_382_trienkhaiqd148.pdf
 • 8_148_qd148.pdf
Văn bản của UBND Phòng Kế hoạch Tài chính 15/02/2019
378/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 126/2018/TT-BTC ngày 26/12/2018 của Bộ Tài chính

 • 7_378_triekhaitt126.pdf
 • 7_126_tt126.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 15/02/2019
381/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 97/2018/TT-BTC ngày 30/10/2018 của Bộ Tài chính

 • 6_381_treikhaitt97.pdf
 • 6_97_tt97.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 15/02/2019
380/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện thông tư số 125/2018/TT-BTC ngày 24/12/2018 của Bộ Tài chính

 • 5_380_trienkhaitt125.pdf
 • 5_125_tt125.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Kế hoạch Tài chính 15/02/2019
379/SGDD0T-KHTC

Triển khai thực hiện quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh

 • 4_379_trienkhaiqd45.pdf
 • 4_qd_45.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Kế hoạch Tài chính 15/02/2019
375/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/09/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ngày 28/9/2018

 • 2_375_trienkhaitt24.pdf
 • 2_24_2018_tt_bgddt.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 15/02/2019
85/SGDĐT-KHTC

Tăng cường sử dụng hiệu quả các phòng học bộ môn và phục vụ học tập trong các đơn vị trường học

 • 85_sudunghieuquaphongbomon.pdf
 • 85_bieumaubaocao.xlsx
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 08/01/2019
24/SGDĐT-KHTC

Triển khai văn bản hướng dẫn thành lập Hội đồng xác định giá trị tài sản công theo quy trình thủ tục bán hoặc thanh lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị

 • 24_thietlapgtts.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 04/01/2019
2986/SGDĐT-KHTC

Triển khai văn bản hướng dẫn thực hiện việc tiếp nhận các khoản viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • 4134_vientro_skhdt.pdf
 • 2986_vientro_khtc.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 05/11/2018
2873/SDDĐT-KHTC

Triển khai văn bản hướng dẫn quy trình thực hiện bán hoặc thanh lý tài sản công tác các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

 • 2873_thanhlytaisan_khtc.pdf
 • 5297gcs.signed.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 23/10/2018
2283/SGDĐT-KHTC

Thực hiện các khoản thu, các chính sách đối với người học trong nhà trường năm học 2018-2019

 • 2283_bosung2166_khtc.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 22/08/2018
2166/SGDĐT-KHTC

Thực hiện các khoản thu, các chính sách đối với người học trong nhà trường năm học 2018-2019

 • 2166_thuchiencackhoanthu1819_khtc.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 10/08/2018
2786/SGDĐT-KHTC

Hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị trường học năm học 2018-2019

 • csvc_thietbi_khtc.pdf
 • bieumau.xlsx
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 12/10/2018
2694/SGDĐT-KHTC

Thực hiện Báo cáo Thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2018-2019

 • 2694_thongkegd_khtc.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 04/10/2018
2667/SGDĐT-KHTC

Đính chính văn bản số 2622/SGDĐT-KHTC ngày 03/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo

 • 2667_dinhchinhvanban_khtc.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 03/10/2018
2622/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BTC ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 16_tt_2018_quydinhtaitro_bgddt.pdf
 • 2622_quydinhtaitro_vp.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 27/09/2018