• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai Văn bản số 4855/STC-VP ngày 16/8/2022 của Sở Tài chính về tiếp nhận trực tuyến và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

Tiêu đề: Triển khai Văn bản số 4855/STC-VP ngày 16/8/2022 của Sở Tài chính về tiếp nhận trực tuyến và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
Số/Ký hiệu: 4216/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 31/10/2022
Ngày ban ký: 31/10/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai Văn bản số 4855/STC-VP ngày 16/8/2022 của Sở Tài chính về tiếp nhận trực tuyến và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
File đính kèm: Tệp đính kèm: 4855.pdfTệp đính kèm: cv-4216-2022_0001.pdf