• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Ban Giám đốc


Giám đốc - Bà Huỳnh Lệ Giang

Giám đốc

Trình độ

Điện thoại

Email

Bà Huỳnh Lệ Giang  

Thạc sĩ  

02513846441  

hlgiang0566@yahoo.com  

Phó giám đốc - Ông Võ Ngọc Thạch

Phó giám đốc

Trình độ

Điện thoại

Email

Ông Võ Ngọc Thạch  

Thạc sĩ  

02513846441  

ngocthach.pgd@dongnai.edu.vn  

Phó giám đốc - Ông Đào Đức Trình

Phó giám đốc

Trình độ

Điện thoại

Email

Ông Đào Đức Trình  

Thạc sĩ  

02513846441  

ductrinh.pgd@dongnai.edu.vn  

Phó giám đốc - Bà Trương Thị Kim Huệ

Phó giám đốc

Trình độ

Điện thoại

Email

Bà Trương Thị Kim Huệ  

Thạc sĩ  

02513846441  

kimhue.pgd@dongnai.edu.vn