• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Không gây lãng phí trong việc sử dụng sách giáo khoa, sách tham khảo

Ngày 25/9/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản số 2605/SGDĐT-VP về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 3798/CT-BGDĐT ngày 24/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo.

          Tinh thần Chỉ thị số 3798/CT-BGDĐT ngày 24/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông như sau:

          Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 6176/TH ngày 19/7/2002, công văn số 7590/GDTH ngày 27/8/2004, công văn số 2372/BGDĐT-GDTrH ngày 11/4/2013. Qua đó, chỉ đạo cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh phải giữ gìn, bảo quản sách giáo khoa để sử dụng và sử dụng lại lâu bền; giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu sách giáo khoa để thực hiện các hoạt động học và ghi kết quả học tập vào vở; không viết, vẽ vào sách giáo khoa.

          Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên vi phạm quy định tại Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, làm cho học sinh phải mua quá nhiều xuất bản phẩm tham khảo nhưng sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí.

         Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các phòng: Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Giáo dục trung học và Giáo dục thường xuyên, Thanh tra thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Chỉ thị của Bộ Giáo dục và đào tạo.

                                                                   Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo

Các tin khác

Thống kê truy cập