• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Thông tư 07/2018/TT-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập 2012-2020”

Thông tư quy định kinh thực hiện Đề án được lấy từ ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Theo đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ chi các khoản do các cơ quan trung ương và do các địa phương trong việc thực hiện Đề án.

           Nội dung chi tại các địa phương bao gồm: Chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, các lực lượng xã hội… về mục đích, ý nghĩa, vai trò và lợi ích của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; chi tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời hàng năm; chi công tác phí đi chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án tại địa phương; chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho các đối tượng thuộc các hoạt động của Đề án; chi cho kiểm tra, đánh giá, xếp loại/công nhận các mô hình học tập; chi cho công tác điều tra nhu cầu học tập; chi tiền điện, hỗ trợ tài liệu, sách giáo khoa, đồ dùng phục vụ công tác giảng dạy, học tập tại các Trung tâm học tập cộng đồng; chi cho công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục; chi công tác phí cho hoạt động học tập kinh nghiệm mô hình xây dựng xã hội học tập hiệu quả trong nước; chi thi đua, khen thưởng theo quy định…

Thông tư 07/2018/TT-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập 2012-2020”
Sinh hoạt Câu lạc bộ theo sở thích tại trung tâm HTCĐ xã Phú Sơn huyện Tân Phú

        Việc lập, phân bổ dự toán, quản lý và quyết toán thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật. Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước phải được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ của Nhà nước. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 02/04/2018.

Thông tư 07/2018/TT-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập 2012-2020”
Tủ sách khuyến nông

Tin, ảnh: Phòng Giáo dục Tiểu học


File đính kèm

File đính kèm Tải về

Các tin khác

Videos - Clips

Giáo dục & hướng nghiệp- Phát triển vận động cho trẻ trong các trường mầm non