• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Huyện Vĩnh Cửu và Huyện Nhơn Trạch là hai đơn vị đi đầu về công tác xây dựng và duy trì trường đạt chuẩn quốc gia

Trên cơ sở các Nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh của Sở GDĐT và của chính quyền địa phương các cấp, các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đã tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2015 - 2020

Kết quả thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2017

Bậc học Mầm non

Tính đến thời điểm tháng 11/2017, toàn tỉnh có 107/225 trường mầm non công lập được công nhận đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 47.6%. Các đơn vị thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu là: Phòng GDĐT huyện Xuân Lộc đạt 88.9%; Phòng GDĐT huyện Nhơn Trạch đạt 76.5%, Phòng GDĐT huyện Vĩnh Cửu đạt 71.4%...

Bậc học Tiểu học

Tính đến thời điểm tháng 11/2017, toàn tỉnh có 120/298 trường Tiểu học công lập được công nhận đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 40.3%. Các đơn vị thực hiện tốt ở bậc học này là: Phòng GDĐT huyện Xuân Lộc đạt 88.9%; Phòng GDĐT huyện Vĩnh Cửu đạt 76.5%, Phòng GDĐT huyện Cẩm Mỹ đạt 63.0%...

Bậc học Trung học cơ sở

Tính đến thời điểm tháng 11/2017, toàn tỉnh có 89/174 trường THCS được công nhận đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 51.15%. Các đơn vị thực hiện tốt ở bậc học này là: Phòng GDĐT huyện Vĩnh Cửu đạt 90% tức 9/10 trường đạt chuẩn, trong đó có trường vừa hết thời gian 5 năm là làm hồ sơ công nhận lại liền như THCS Vĩnh An; Phòng GDĐT huyện Nhơn Trạch đạt 83.33%.

Như vậy tính đến thời điểm tháng 11 năm 2017 huyện Vĩnh Cửu và huyện Nhơn Trạch là hai huyện thực hiện vượt Kế hoạch số 194-KH/TU ngày 29/7/2014 của Tỉnh ủy Đồng Nai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; trong đó đến năm 2020 số trường đạt chuẩn quốc gia ở bậc học Mầm non là 40%, bậc Tiểu học là 40% và bậc THCS là 80%.

Các tin khác

Thống kê truy cập